Language select Dutch
Contact
Zorgvuldigheidsplichten in de leveringsketen.

Gedragscode voor leveranciers.

Als familiebedrijf weten wij wat verantwoordelijkheid betekent voor toekomstige generaties.  Duurzaamheid, behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming zijn al jaren bij Weber stevig verankerd in de dagelijkse leven, zowel bij de ontwikkeling en productie van onze high-end technologie als bij de dagelijkse werkzaamheden van al onze medewerkers. Als modern en milieubewust familiebedrijf is het voor ons belangrijk hieraan een bijdrage te leveren en steeds “groener” te worden.

Vanwege de uitdagingen van vandaag, zoals nieuwe technologieën, toenemende concurrentie en wereldwijde sociale- en klimaatpolitieke uitdagingen, zijn de volgende basisprincipes, die onze onderneingsactiviteiten en handelingen sturen, van groot belang. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij deze principes delen en geldende voorschriften en wetgeving in acht nemen.

Voor onze leveranciers bepaalt deze gedragscode het minimumniveau waaraan onze contractpartners moeten voldoen om deze verantwoordelijkheid na te komen. De code is gebaseerd op de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten, de fundamentele arbeids- en sociale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de leidende beginselen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de principes van het UN Global Compact.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen.

Mensen hebben het recht om in hun waardigheid te worden gerespecteerd. Bij Weber besteden wij aandacht aan de bescherming van de mensenrechten in overeenstemming met het Internationale Mensenrechtenhandvest van de Verenigde Naties. In dit kader verplichten onze leveranciers zich ertoe om internationaal erkende arbeids- en sociale normen in acht te nemen. Dit omvat de volgende uitgangspunten:

Area Sales Manager und Zerspanungsmechaniker im Prüffeld
 • ILO Nr. 111/100: Respectvolle omgang met de medewerkers en het creëren van een werkplek, waarbij er geen sprake is van intimidatie, misbruik en discriminatie op welke manier dan ook.
 • ILO Nr. 87/98: Erkenning van het recht van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen binnen de door de wet toegestanen grenzen.
 • ILO Nr. 100: Naleving van minimumlonen en werktijden overeenkomstig de plaatselijke wetgeving of minimumnormen van de betreffende nationale economische sectoren en met inachtneming van de ILO-normen. De betaalde lonen stellen de werknemers in staat een behoorlijke levensstandaard te leiden.
 • ILO Nr. 29, 105, 138, 182: Verbod op kinderarbeid, dwangarbeid, alle vormen van moderne slavernij en mensenhandel, alsmede het werven, verkrijgen of aanbieden van illegale arbeid.  Inachtneming van het recht op een vrije meningsuiting. Waarborgen van de zorgvuldigheidsplicht voor het bevorderen van een verantwoorde leveringsketen voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden in overeenstemming met de richtlijnen van de OECD.

Verantwoordelijkheid voor het milieu.

Samen met onze leveranciers willen wij een actieve bijdrage leveren aan de klimaatbescherming in de hele toeleveringsketen. Onze leveranciers verplichten zich ertoe om bij hun bedrijfsactiviteiten passende maatregelen te treffen voor het milieu van hun werknemers. Dit omvat de volgende uitgangspunten:

 • Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en gebruik van secundaire grondstoffen waar dit mogelijk is, alsmede van meer energie-efficiënte, klimaatneutrale en milieuvriendelijke technologieën
 • Behoud van de natuurlijke hulpbronnen zoals land, bossen en waterbronnen.
 • Beëindigen of beperken van de productie, het gebruik of de uitstoot van persistente organische verontreinigende stoffen
 • Indeling en markering van gevaarlijke eigenschappen van stoffen en mengsels om een veilig gebruik van chemicaliën mogelijk te maken
 • De juiste afvoer, controle en behandeling voor het vrijkomen van
  • afvalstoffen, inclusief het in acht nemen van de verboden betreffende de uitvoer van gevaarlijk afval,
  • afvalwater,
  • emissies,
  • chemicaliën en
  • andere materialen met een mogelijk negatief effect op de gezondheid van mensen of het milieu

Daaronder valt ook het verminderen van de hoeveelheden afval, het verminderen van emissies en het in acht nemen van de beperkingen in de omgang met kwikhoudende producten.

Verantwoordelijkheid als zakelijke partner.

Onze leveranciers verplichten zich tot eerlijk gedrag in de concurrentie en in de zakelijke relatie met Weber. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • Elke vorm van corruptie, afpersing, kwade trouw, verduistering, het witwassen van geld en financiering van terrorisme is verboden.
 • Naleving van de toepasselijke mededingingsregels
 • Naleving van toepasselijke douane- en exportvoorschriftenen sanctieregelingen.
 • Geheimhouding en bescherming van persoonlijke gegevens, alsmede van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Weber.
 • Actief informatie verstrekken aan Weber over situaties die kunnen leiden tot een belangenconflict in het kader van zakelijke relatie.
 • Het leveren van producten die voldoen aan de geldende wetgeving.

Verantwoordelijkheid voor de naleving.

Onze leveranciers verplichten zich ertoe een beheersysteem voor naleving op te zetten dat de naleving van deze uitgangspunten en de toepasselijke voorschriften en wetgeving adequaat ondersteunt. Daartoe hoort ook het hebben van een effectief bedrijfsintern of extern meldingssysteem, zodat gewezen kan worden op schending van deze uitgangspuntenb resp. de bijbehorende risico's. Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid voor een integere en op vertrouwen gebaseerde samenwerking in de leveringsketen kunnen de bedrijven die bij de leveringsketen zijn betrokken, hun werknemers en andere derden zich bij eventuele schending van de compliance ook altijd tot het Weber meldingssysteem (Integrity EQS) wenden. Wij controleren deze gedragscode regelmatig en brengen waar nodig wijzigen aan. Belangrijke wijzigingen worden aan de leveranciers meegedeeld.

Omdat wij een op vertrouwen gebaseerde samenwerking erg belangrijk vinden, ondersteunen wij onze leveranciers indien nodig voor wat betreft het voldoen aan de hierin genoemde zorgvuldigheidsplichten. Bovendien is het Weber toegestaan om de naleving van deze gedragscode bij de leveranciers met daarvoor geschikte middelen te controleren om te waarborgen dat aan de eigen zorgvuldigheidsplicht wordt voldaan. In het kader van een dergelijke evaluatie zal de leverancier ons toegang verschaffen tot alle nodigde gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van deze gedragscode.  Als wordt vermoed dat er sprake is van een schending van deze gedragscode, dan is de leverancier verplicht om de feiten dienovereenkomstig te onderzoeken. Weber kan daarnaast een eigen onderzoek uitvoeren met ondersteuning van de leverancier als er sprake is van een dergelijk vermoeden. Als er sprake is van een schending van deze gedragscode en de daarin opgenomen uitgangspunten, dan behouden we ons het recht voor op daarbij passende juridische stappen.

Onze leveranciers verplichten zich ertoe de inhoud van deze gedragscode op een passende wijze naar hun werknemers, vertegenwoordigers en toeleveranciers te communiceren en alle benodigde maatregelen voor het toepassen van de genoemde uitgangspuntenb te treffen.