Należyta staranność w łańcuchu dostaw.

Kodeks postępowania dla dostawców.

Jako firma rodzinna wiemy, co oznacza odpowiedzialność dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój, ochrona zasobów naturalnych i ochrona klimatu są od lat silnie zakorzenione w naszej codziennej rutynie - zarówno w zakresie rozwoju i produkcji naszych zaawansowanych technologii, jak i w codziennej pracy wszystkich naszych pracowników. Jako nowoczesna i świadoma ekologicznie firma rodzinna pragniemy wnieść swój wkład i stać się bardziej „zieloną” firmą.

Ze względu na wyzwania w obecnych czasach, takie jak nowoczesne technologie, wzrost konkurencji oraz globalne wyzwania w zakresie polityki społecznej i klimatycznej, istotne znaczenie mają poniższe podstawowe zasady, którymi kierujemy się w naszej działalności biznesowej i innych działaniach. Również od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania tych zasad oraz obowiązujących przepisów i ustaw.

Kodeks postępowania dla naszych dostawców określa minimalny zakres wymagań, jaki muszą spełnić nasi kontrahenci, aby wywiązać się z tej odpowiedzialności. Kodeks opiera się na wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, podstawowych standardach pracy i norm społecznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz zasadach inicjatywy UN Global Compact.

Odpowiedzialność w stosunku do ludzi.

Człowiek ma prawo do poszanowania jego godności osobistej. W firmie Weber zwracamy uwagę na ochronę praw człowieka zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. W związku z powyższym nasi dostawcy zobowiązują się przestrzegać przyjętych na całym świecie standardów pracy i norm społecznych. Obejmuje to następujące zasady:

Area Sales Manager und Zerspanungsmechaniker im Prüffeld
 • Konwencja MOP nr 111/100: Traktowanie osób zatrudnionych z szacunkiem i tworzenie miejsc pracy bez jakichkolwiek przejawów molestowania, wykorzystywania i dyskryminacji.
 • Konwencja MOP nr 87/98: Uznawanie prawa do tworzenia organizacji oraz prawa do rokowań zbiorowych w ramach dozwolonych przez prawo.
 • Konwencja MOP nr 100: Przestrzeganie wynagrodzeń minimalnych oraz czasu pracy zgodnie z lokalnymi ustawami, wzgl. minimalnych norm poszczególnych sektorów gospodarki krajowej z uwzględnieniem standardów MOP. Wypłacane wynagrodzenia umożliwiają osobom zatrudnionym zapewnienie odpowiedniego poziomu życia.
 • Konwencja MOP nr 29, 105, 138, 182: Zakaz wykonywania pracy przez dzieci, pracy przymusowej, wszelkich form współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz namawianie, pośrednictwo lub oferowanie wykonywania niedozwolonych działań. Przestrzeganie wolności słowa. Zapewnienie należytej staranności w celu wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami lub z obszarów wysokiego ryzyka zgodnie z zasadami OECD.

Odpowiedzialność za środowisko.

Wspólnie z naszymi dostawcami chcemy przyczyniać się aktywnie do ochrony klimatu w całym łańcuchu dostaw. Nasi dostawcy zobowiązują się podejmować odpowiednie działania w ramach swojej działalności dla środowiska naturalnego. Powyższe obejmuje następujące zasady:

 • Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie surowców wtórnych tam, gdzie jest to możliwe, jak również korzystanie z energooszczędnych, neutralnych dla klimatu i przyjaznych dla środowiska technologii
 • Ochrona zasobów naturalnych, takich jak gleba, lasy i woda
 • Zakończenie lub ograniczenie produkcji związanej ze stosowaniem lub uwalnianiem trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • Klasyfikacja i oznakowanie informujące o zagrożeniach powodowanych przez substancje i mieszaniny, aby umożliwić bezpieczne stosowanie chemikaliów
 • Odpowiednia utylizacja, kontrola i przygotowanie przed usuwaniem
  • odpadów, w tym przestrzeganie zakazów wywozu odpadów niebezpiecznych,
  • ścieków,
  • emisji,
  • chemikaliów lub
  • innych materiałów o potencjalnie negatywnym wpływie na zdrowie ludzi i środowisko

Powyższe obejmuje również redukcję ilości odpadów i zmniejszenie emisji oraz przestrzeganie ograniczeń postępowania z produktami zawierającymi rtęć.

Odpowiedzialność jako partner biznesowy.

Nasi dostawcy zobowiązują się do uczciwego postępowania w zakresie konkurencji i stosunków handlowych z firmą Weber. W tym obszarze należy przestrzegać następujących zasad:

 • Zakaz wszelkiego rodzaju korupcji, wymuszeń, malwersacji, oszustw, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konkurencji
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów celnych i eksportowych oraz systemów sankcji
 • Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych oraz poufnych informacji i tajemnic handlowych firmy Weber
 • Aktywne udzielanie informacji firmie Weber odnośnie sytuacji, które w ramach stosunków handlowych mogłyby wywołać konflikt interesów
 • Dostawa produktów zgodnych z obowiązującymi zasadami

Odpowiedzialność za zgodność.

Nasi dostawcy zobowiązują się wdrożyć system zarządzania zgodnością, wspierający odpowiednio przestrzeganie zasad oraz obowiązujących przepisów i ustaw. Powyższe obejmuje stworzenie efektywnego, wewnątrzfirmowego lub zewnętrznego systemu raportowania, aby zwracać uwagę na naruszenie tych zasad lub na odpowiednie ryzyka. W ramach naszej odpowiedzialności za uczciwą i pełną zaufania współpracę w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw, osoby przez nie zatrudnione oraz inne osoby trzecie mogą skorzystać w każdym momencie z systemu raportowania Weber (Integrity EQS), jeżeli wystąpią naruszenia zgodności. Niniejszy Kodeks postępowania sprawdzamy regularnie i w razie konieczności wprowadzamy zmiany. Istotne zmiany są przekazywane dostawcom.

Ze względu na to, że pełna zaufania współpraca ma dla nas duże znaczenie, wspieramy naszych dostawców w razie potrzeby w wypełnianiu zawartych tutaj obowiązków zapewnienia należytej staranności. Ponadto firma Weber jest uprawniona, w ramach własnego obowiązku zapewnienia należytej staranności, do kontroli przestrzegania Kodeksu postępowania przy użyciu odpowiednich środków. W ramach takiej kontroli dostawca ma obowiązek zapewnić nam dostęp do wszystkich wymaganych danych oraz informacji w odniesieniu do niniejszego Kodeksu postępowania. W razie podejrzenia naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania dostawca zobowiązuje się do odpowiedniego rozpatrzenia sprawy. Ponadto w razie zaistnienia podejrzenia firma Weber może przeprowadzić własną kontrolę we współpracy z dostawcą. W razie naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania oraz zawartych w nim zasad zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Nasi dostawcy zobowiązują się niniejszym przekazać w odpowiedni sposób treść niniejszego Kodeksu postępowania swoim pracownikom, przedstawicielom i podwykonawcom oraz podjąć wszystkie wymagane działania w celu wdrożenia zasad w nim zawartych.